Erik XIV:s död – kungamord med stöd i Bibeln

Den avsatte kung Erik XIV gick ingen naturlig död till mötes 1577. Hans bror Johan III var intresserad av tronen och gick långt för att röja sin företrädare ur vägen. Men omständigheterna kring Eriks död var länge oklara. Vi går till botten med en klassisk svensk mordgåta.

Erik XIV

Erik XIV porträtterad 1561 av Steven van der Meulen, i en dräkt inspirerad av av det spanska hovet.

© Nationalmuseum

År 1958 besvarades frågan om Erik XIV blev mördad. Då hade folk anklagat, skvallrat och spekulerat ända sedan februari 1577, när Erik avled på Örbyhus slott i Uppland. Svaret som kom i samband med gravöppningen, och undersökningen av kungens kvarlevor, var att det var ställt bortom rimligt tvivel att Erik hade giftmördats.

Men hur gick det till? Vem var skyldig? Och varför ägde mordet rum? Vi återkommer till dessa frågor, men först en kort sammanfattning av Erik XIV:s väg till fängelserummen på Örbyhus.

Eriks bröder förrådde honom

Efter Sturemorden i maj 1567 drabbades kungen av en djup kris. Han drog sig tillbaka från regerandet och ältade sina tillkortakommanden. Under denna period gifte han sig överraskande med sin frilla Karin. Han frigav nu också sin bror Johan, som flera år tidigare hade dömts för förräderi och satts i fängelse, och han förlorade sin närmaste vän och sekreterare Jöran Persson, som fängslades när kungen inte förmådde att skydda honom.

Efter flera månader av själslig vånda återhämtade sig Erik, och när hans son Gustav föddes i januari 1568 såg framtiden åter ljus ut. Kriget mot Danmark – nordiska sjuårskriget – vände till svensk förmån, Erik hade nu en tronföljare, och Jöran Persson återfick sin plats som kunglig trotjänare.

På sommaren ville Erik att hustrun Karin skulle krönas till drottning i samband med ett offentligt bröllop. Äktenskapet, som hade ingåtts under krisperioden, hade bara berört de närmaste. Men nu skulle det bli fest i Stockholm.

Nästan samtidigt som Erik planlade bröllopsfesten smidde hertigarna Johan och Karl i stället planer för ett uppror och ett maktövertagande. Erik togs med överraskning och förmådde inte att samla sina styrkor till motvärn. I september 1568 greps Erik tillsammans med hustrun och barnen Sigrid och Gustav. Och brodern Johan blev kung Johan III.

För Johan III innebar inte detta att allt var frid och fröjd. Uppror var en förrädisk handling, som bara kunde motiveras med att den var absolut nödvändig. Även om den sittande kungen var illa omtyckt, förde en vårdslös politik eller rentav var galen, saknades formella skäl att avsätta honom. Kungar av den typen fanns det gott om.

En avsättning kunde främst motiveras med att kungen var en tyrann som var farlig för sig själv, sitt rike och alla runt omkring. Tyrannskälet kunde man finna stöd för redan i antikens historia, varför detta vägde tungt.

Johan III spred propaganda

Den avsatte Erik var förvisso inte felfri, men han var inte sämre än andra kungar. Johan måste därför bedriva envis propaganda mot sin fångne bror för att övertyga alla och envar om att det genomförda upproret hade varit legitimt. Både inom och utom riket spreds det anti-Erik-information.

Utomlands kunde propagandan lätt få fäste. Få personer hade egna erfarenheter av det svenska hovet, och det långvariga kriget hade redan alstrat negativ publicitet på kontinenten.

Det var svårare att övertyga svenskarna om att Erik hade varit en tyrann. Inom de Johan-trogna kretsarna fanns det gott om Erikhatare, men de flesta andra uppfattade honom som en normal kung, en sådan som bedrev krig, höjde skatter och krävde lydnad och hyllningar.

För denna majoritet var det Erik som var den legitime kungen, medan Johan betraktades som en lillebror vilken hade tillskansat sig makten på orättmätiga grunder. Detta oroade Johan, eftersom det av nämnda orsaker fanns en påtaglig risk för att någon skulle få för sig att frita Erik och återinsätta honom på tronen.

Oron var befogad. Redan tidigt under fängelsevistelsen fick Erik veta att han hade stöd utanför murarna, men de första försöken att rädda honom misslyckades. De inblandade avslöjades och straffades. Personer som misstänktes vara trogna Erik förlorade sina poster eller sändes till Baltikum, där de var mindre farliga för Johan och dessutom lätt kunde dö i krig. Eriks närmaste vänner, inklusive Jöran Persson, hade redan undanröjts.

Johan III lät också bevaka Erik grundligt. När den första fritagningsplanen hade blivit känd på sommaren 1569 fördes fången och hans familj till Åbo slott. Trots att de övervakades lyckades Erik få kontakt med tsar Ivan IV (”den förskräcklige”) via brev. Ivan lovade att bistå Erik, men brevväxlingen kom till Johans kännedom.

Erik XIV och hans familj flyttades mellan fängelsen

Fångarna måste därför flyttas igen, bort från närheten till Ryssland. Först fördes de till Kastelholm på Åland, dit de kom i augusti 1571. Vistelsen blev kort. Johan ville ha bättre kontroll över situationen. I december samma år installerades Erik, Karin och barnen under stort säkerhetspådrag på Gripsholm.

I samband med flyttarna blev fängelsevistelsen allt obekvämare. I början hade Erik fått omge sig med bekanta ansikten som visste vad han önskade. En av hans kockar hade lagat maten. Detta förändrades. När fritagningsförsöken blev kända såg Johan till att personer som var strikt lojala mot honom själv vaktade brodern. Ett sextiotal personer hade som uppgift att till varje pris undvika att han blev fri. Till slut fick inte ens hertig Karl, den yngste brodern i familjen, besöka Erik.

Kung Johan hade redan tidigare tagit de första stegen mot en slutgiltig lösning på frågan. Den 13 september 1569 kallade han ärkebiskopen från Uppsala (Laurentius Petri) samt biskoparna i Västerås (Nicolai Ofeegh) och Strängnäs (Nicolaus Olai) till ett möte. Efter detta var biskoparna villiga att skriva under ett dokument som stadgade att mord på tyranner, under vissa omständigheter, var nödvändigt och bra.

En skrivelse från Johan till de svenska undersåtarna daterades samma dag. Johan uppmanar undersåtarna att inte förlita sig på Erik, och att rapportera envar som misstänktes vara honom trogen.

Mötet med biskoparna är det tidigaste belägget för att Johan banade väg för ett brodermord. Här låter han biskoparna hålla i pennan och uttala sig i inlindade ordalag. Biskoparna använde sig av bibliska exempel, som historien om Salomo och Adonia. Senare blev Johan explicitare när det gällde omständigheter och metoder för att mörda Erik.

Det är okänt hur medveten Erik var om att hans liv var hotat. Han kände inte till mötet med biskoparna, men han visste förstås hur det riskerade att gå för avsatta kungar.

En fullmakt som gav rätt till mord

Redan innan han miste tronen vädjade Erik till Johan, som då befann sig utanför Stockholms murar: ”Det vore föga berömligt om ni gjorde mot oss som Kain gjorde mot Abel.” Det var en referens till det första brodermordet i Bibeln. Då hade Erik hoppats att Johan skulle låta honom lämna landet med sin familj, hellre än att ta honom som fånge. I Åbo tre år senare var Erik tidvis sjuk och kräktes blod. Kanske berodde symptomen på mordförsök.

Johan III:s planer tog allt fastare former. Eftersom stödet för Erik var fortsatt starkt, och det fanns upprorstankar i Uppland, skrev Johan till brodern Karl den 7 januari 1572 att landet var i fara så länge Erik levde. Vid samma tid sände kungen instruktioner och fullmakter till vakterna. Om det fanns risk för att Erik skulle bli fritagen eller lyckas rymma, gavs vakterna rätt att döda honom, utan att först kontakta Johan.

En sådan skrivelse sändes den 21 februari 1572 till riksrådet Erik Gyllenstierna, som då var ansvarig för säkerheten på Gripsholm. Den 15 maj fick övriga vakter gå ed på att inte släppa fången levande ur borgen.

Oroligheter i landet ledde till att Erik och familjen flyttades igen, nu till Västerås, dit de kom på sommaren 1573. Transporten sköttes av Klas Fleming. Inför resan hade Johan utfärdat ett nytt dokument rörande hanteringen av Erik i händelse av en kris. Rymnings- och fritagningsrisken var störst under transporten.

Fullmakten gav innehavaren rätt att förkorta fångens liv med en dryck av opium eller arsenik. Mordordern bekräftades senare av Johan, så att den skulle gälla även när Erik satt bakom lås och bom. Om Erik vägrade ta giftet skulle han tvingas dricka det. Johan nedkämpade därefter kuppmakare i Dalarna, Hälsingland och Småland.

I Västerås blev vistelsen allt svårare för Erik. Han hade inte längre tillgång till papper och adekvata skrivdon. Dagarna var dryga. Hittills hade han fördrivit dem genom att läsa, skriva och musicera tillsammans med familjen. Nu togs familjen ifrån honom.

Eriks fängelseanteckningar

Eriks vän Charles de Mornay och diplomaten Charles Dançay, samt andra fransmän var inblandade, liksom Christina av Lothringen. Christina hade haft goda diplomatiska förbindelser med Erik XIV. Tanken var inte nödvändigtvis att göra Erik till kung igen. Andra möjligheter, som att ersätta Johan med en fransman, diskuterades.

Även denna konspiration avslöjades, och vållade stor uppståndelse. Charles de Mornay hade bott i Sverige sedan Gustav Vasas tid, och han var en krigshjälte från nordiska sjuårskriget. Det räddade honom inte. Han dömdes till döden och avrättades den 4 september 1574 på Stortorget i Stockholm.

För Eriks del var sammansvärjningen en katastrof. Han flyttades igen, nu till Örbyhus. I marginalen till Marco Antonio Sabellicos Samlade verk beskrev Erik situationen i början av år 1575: ”Konungen är fången, hans hus föraktat, hans land under annat herrskap.”

I marginalerna finns också namn och märkvärdigheter som framstår som rent nonsens. Många har hävdat att dessa är tecken på att Erik förlorade förståndet, men man kan också se klottret som tidsfördriv, sådant som folk gör när tristessen kryper inpå:

Kung Erik den 14 i Sverige, Jon Pederson. Drottning Karin Månsdotter, Erik Månson. Henrik Erson, Erik Anderson i Vesbo. Gustaf Erson, Erik Upplänning. Arnold Erson, Erik Axelson i Albohärad. Sigrid Ersdotter, Erik Jonson i Östrehärad. Virginia Eriksdotter, Hans Olson Dörrsven. Constantia Eriksdotter, Erik Svenson i Norrköping. Lukretia Eriksdotter. [...] Galne Jon Larson, pueros Finlandie [”Finlands barn”]. Erik Kock pueros italie [”Italiens barn”]. Erik Snörvelnäsa pueros assie [”Asiens barn”].

De nedskrivna namnen – vissa med skämtsamma knorrar – kan vara verklighetsflykt. Genom att fästa barnens namn i skrift hade Erik dem hos sig. När han skrev om Öland eller Spanien sprängde han fängelsets väggar. Det var ett sätt att överleva, men det utesluter inte att isoleringen gick honom på nerverna.

Johan hoppades att Eriks flytt till Örbyhus, dit han kom i mitten av oktober 1574, skulle lugna stämningen. En knappt månad senare spreds istället upprorstankar bland knektarna i Uppland. Ryttare och bönder tågade mot Örbyhus för att befria fången. Resningen nedkämpades resolut, och Johans attityd mot Erik hårdnade ytterligare.

Erik XIV | Kungamordet

Karin Månsdotter, ritad av Erik XIV i fångenskap.

Riksledningen stod bakom dödsdomen

Den 10 mars 1575 samlades rådet. Johan fick medlemmarna att acceptera att tyrannen på Örbyhus kunde dödas. Detta dokument betydde mer än biskoparnas skrivelse från 1569.

Nu stod riksledningen bakom dödsdomen, även om den var villkorad. Om den fängslade kungen skulle avrättas, så var det för att det fanns en risk att han skulle bli fri, eller att han hotade rikets stabilitet. Det senare kunde Erik göra genom det blotta faktum att han var en källa till uppror. Men om allt var lugnt i landet kunde han få leva.

Eriks fängelseanteckningar slutar i maj 1575. Härefter har vi bara indirekt kännedom om hans förehavanden. Historiker har spekulerat om huruvida han gick in i samma sorts kris som han hade gjort efter Sturemorden i Uppsala, när han också lät pennan ligga. Ensamheten, de avoga vakterna, stillasittandet och ältandet kan ha tagit ut sin rätt.

I ett brev till Johan III, i oktober 1575, beskrev Arvid Stenbock fången som en ”rasande människa”. Drottning Katarina Jagellonica uttalade sig också om Eriks psykiska ohälsa. Arvid och Katarina hade skäl att framställa den fångne Erik som sjuklig – då minskade benägenheten att frita honom. Men det utesluter inte att de talade sanning.

Johan fick ett års respit innan det var dags för nästa uppror. I november 1576 samlade Mauritz Rasmusson – kyrkoherde från Böne i Västergötland – borgerskapet i Bogesund (Ulricehamn) och bönder från socknarna runtomkring. Målet var att fördriva Eriks fiender och göra honom till kung. De var rädda att Erik redan hade mördats genom kvävning i en stängd kista. I så fall skulle hertig Karl ta över kronan när man hade blivit av med Johan.

Upproret krossades, men Johan aktualiserade nu avrättningsfullmakterna. Om fängelset stormades skulle inkräktarna finna Erik död. I början av år 1577 kom nästa resning, när bröderna Bengt och Peter Bagge ville störta Johan. Samtidigt drog kungen på sig kritik från prästerligt håll, eftersom han hade katolska idéer som han ville implementera i den kyrkliga liturgin.

Erik XIV | Kungamordet

Inför Erik XIV:s kröning i juni 1561 tillverkades en praktfull krona, spira och riksnyckel samt ett riksäpple. Riksregalierna är utställda i Skattkammaren på Stockholms slott.

© Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Spekulationer kring Eriks misstänksamma död

Vid denna tid blev Erik sjuk. Tillståndet förvärrades efter en vecka, och på natten den 26 februari 1577 dog han i sin säng, 43 år gammal. De närvarande prästerna skrev till Johan om händelsen. Erik förmådde föra sansade samtal timmarna innan han dog.

Den 1 mars fick hertig Karl veta att hans äldste bror var död. Han skrev till Johan att det var olyckligt att ingen ur riksrådet hade varit närvarande. Rykten riskerade att spridas om dödsfallet. Karl gav Johan rådet att ge Erik en påkostad begravning i Uppsala domkyrka. Det såg inte bra ut att förfölja en död man, skrev hertig Karl. Men storebror Johan lyssnade inte. Erik fick en mycket enkel begravning i domkyrkan i Västerås, utan att familj eller släktingar fick närvara.

På väggen ovanför graven hängdes en smädande skrift på latin, som på svenska lyder: ”Makten gick ifrån mig och tillföll min bror, ty så hade Herren bestämt.” Orden är Adonias, efter att Salomo hade blivit kung. De är hämtade från samma bibelpassage som hade brukats som argument för att kungamord kunde vara acceptabelt.

Frågan om hur Erik dog har varit föremål för spekulationer i nästan fyrahundra år. Källorna, i första hand Johans instruktioner samt biskoparnas och rådets skrifter, räckte inte som bevis för att ett mord verkligen hade begåtts.

Ändå kom ryktena genast i svang. Hertig Karl, som senare blev kung som Karl IX, trodde att det rörde sig om mord. Eriks dotter Sigrid var också säker på adern hade mördats. Men allt de hade var misstankar.

Många uppfattade likväl mordet som ett faktum. Historieskrivaren Johannes Messenius (cirka 1579–1636) beskrivning har spelat stor roll för den sentida uppfattningen av händelsen:

Johannes sekreterare sändes till Örbyhus med en dödsrätt, som Philippus Chernius, konungens kirurg, hade blandat, och ordnade enligt kunglig befallning, att Erik, som skulle dö kristligen, mottog den heliga nattvarden den 22 februari, som var en söndag, sedan han mottagit syndernas förlåtelse. Fången tillbragte de två närmast följande dagarna såsom tillbörligt var utan fara för livet, och därefter kom dödsdagen den 25 februari, då han ovetande intog giftet, enligt vad det berättas i den ärtsoppa som serverades, och därefter utandades sin olyckliga själ.

Erik XIV | Gravoppning

I samband med att Västerås domkyrka skulle restaureras öppnades Erik XIV:s grav, och hans kvarlevor undersöktes. Analysen visade att han dog av arsenikförgiftning. Foto från söndagen den 26 januari 1958, när 15 000 nyfikna beskådade den döde kungen, där han låg i en öppen kopparkista med riksregalierna glimmande ovanför huvudänden.

© Tage Berggren

Gravöppning – analyser skulle visa sanningen om kungamordet

Johan Henriksson (”Johannes sekreterare”) och Filip Kern var två av nyckelpersonerna i bevakningen av Erik. Den förstnämnde hade varit Johan III:s sekreterare länge. Han var bekant med dödsfullmakterna, hade nyligen själv fått ansvaret för fången, och var på plats när Erik dog.

Även den läkemedelskunnige Filip Kern hade vistats på Örbyhus. Han var den som enklast kunde få tillgång till gift, och han visste hur det skulle doseras. Det låg nära till hands att tro att någon av dessa hade utfört mordet.

I synnerhet den förste har varit huvudmisstänkt. Johan Henrikssons lägliga tillträde till tjänsten på Örbyhus är ett besvärande faktum, liksom att Johan höjde hans lön kraftigt året efter Eriks död. Kungen gjorde även Johan Henriksson till häradshövding i Ulleråker. Det kan ha varit ett normalt kliv i karriären för en duglig man, men det kan också ha varit en belöning för mordet.

Inte förrän 1958 fick forskarna en möjlighet att ta reda på om Erik verkligen hade mördats. Genom en gravöppning och analyser av innehållet borde man kunna slå fast förekomsten av gift.

Graven hade öppnats redan 1759. Då fann man en träkista stående på tre järntenar. Locket var helt. Inuti kistan låg kungens kvarlevor tämligen intakta. Ansiktet var täckt av lärft. Under lärften var kungen sig lik, om man jämförde med porträtt. Han hade långt skägg och mustasch. Graven var därefter tillgänglig för nyfikna besökare under resten av 1700-talet, tills den blev restaurerad på Gustav III:s order. Restaureringen blev klar 1797.

Den 20 januari 1958 öppnades graven på nytt. Händelsen fotograferades, och på bilderna ser man att de närvarande var tagna av stundens allvar. Kistan bars in i domkyrkans sakristia, där undersökningen ägde rum.

Det visade sig att 1700-talskistan i sarkofagen hade varit för liten för kungens kropp. Hans fötter hade tagits av, om de inte hade fallit av på grund av ovarsam hantering. Kroppen hade vridits och tryckts ihop. Erik hade fått en ny kudde. I kistan låg den ursprungliga kistbeklädnaden i taft och siden på sidorna och under kroppen, som en madrass. Där fanns också golvet från ursprungskistan.

Bevisen: Erik XIV blev mördad

Under en röntgenundersökning upptäcktes att vänster överarm hade varit bruten på två ställen. Skadan var så omfattande att Erik måste ha varit rörelsehindrad i vänsterarmen. Skadan härrörde från en känd incident, när Olof Gustafsson (Stenbock) högg Erik i armen i början av fängelsetiden.

Det viktigaste i undersökningen var proverna som togs från olika delar av kistan, balsameringen, kroppen och tygerna. Totalt togs 60 prover, vilka visade att stora mängder arsenik fanns under kungens kropp. Giftet hade bara kunnat komma dit när kroppen ruttnade och innehållet rann nedåt. I övrigt återfanns giftet i hår, naglar och mjukdelar.

Eftersom arsenik inte användes i balsameringen kunde förekomsten av arsenik endast förklaras genom att Erik hade ätit eller druckit det i doser som var så höga att de aldrig skulle ha getts honom som medicin. Det saknas dessutom belägg för att Erik skulle ha fått arsenik i medicinskt syfte. Därmed rådde det ingen tvekan om att Erik verkligen hade giftmördats.

Nu fick ryktena och indicierna ny tyngd. Det blev graverande att Johan i många år hade förberett, förankrat, inskärpt och förklarat hur brodern skulle dödas. På senvintern 1577 (med flera nedkämpade uppror och kris inom kyrkan) måste en person som Johan hade delegerat ansvaret till, ha utfört uppdraget att döda Erik.

Kanske var denna person just Johan Henriksson, mannen som sedan fick en fin löneförhöjning. Om Erik vid denna tid dessutom kände sig sjuk och blev sängliggande, var det ett ypperligt tillfälle att slå till. En lätt sjukdom kunde ju plötsligt ta en allvarlig vändning.

Att Johan III dessutom genomförde en snabb och slarvig begravning, samt lät sätta upp den märkliga gravskriften, bidrar till helhetsbilden. Salomos beordrade mord på Adonia passade Johan III. Han var som Salomo, den som Herren älskar. Vad han hade gjort var gott i Herrens ögon. Johan kände ingen skam och kunde sova gott om natten.

Publicerad i Populär Historia 14/2022

Erik XIV | Kungamordet

I Bibeln låter kung Salomo mörda sin bror.

© Morgan library