Många högskolor satsar på historia

Både unga högskolor och de klassiska universitetsorterna känner av det minskade söktrycket. I Uppsala har man infört platsgaranti på grundkursen i historia, något som inte hade varit möjligt för några år sedan.

Också i Lund antas i princip alla behöriga till ämnet, vilket innebär att cirka hundra studenter börjar grundkursen varje termin.

– För några år sedan hade vi uppemot tre–fyratusen sökande till platserna, så det här är en ganska ny situation för oss, säger Leif Eliasson, studievägledare vid historiska institutionen i Lund.

Han ser flera orsaker till det minskade söktrycket.

– Det är små årskullar i den åldersgrupp som nu går ut gymnasiet, och därmed färre som kan söka. Historia är också ett populärt ämne som nästan alla mindre högskolor vill ha med i sitt utbud, och därmed ökar det totala antalet platser i landet. Men så här enkelt att komma in och börja läsa historia vid Lunds universitet har det nog inte varit sedan 1960-talet.

Christer Brimalm, studievägledare vid historiska institutionen, Linköpings universitet, ser också han högskolans omfattande expansion som en förklaring till det låga antalet sökande.

– Det innebär att vi måste börja konkurrera med högskolan om studenterna, bland annat genom marknadsföring och attraktiva kataloger.

Han ser också en påtaglig tendens till sjunkande betygs- och högskolepoäng hos de som antas till universitetets grundkurser i historia.

– Det är naturligtvis inte bra, vi vill ju alltid ha så kvalificerade studenter som möjligt. Å andra sidan avgör ju även andra faktorer, som motivation och intresse, om man är lämpad för att läsa historia.

Runt om i landet brottas högskolorna med liknande problem. På Södertörns högskola är antalet platser på grundkursen satt till 80, men när alla behöriga tagits in vårterminen 2002 var endast 45 av platserna fyllda.

Däremot förefaller det överlag finnas ett starkt intresse för att läsa vidare på högre nivåer, och vid flera av högskolorna, däribland Kristianstad och Mitthögskolan, finns en önskan om att få behörighet att bedriva egen forskarutbildning.

– Vi har magisterutbildning i historia sedan ett år tillbaka, och om två år har vi förhoppningsvis en professorstjänst och forskarutbildning i historia, säger Bengt Nilsson, ämnesansvarig på Högskolan i Gävle.

En del högskolor har valt att profilera historieämnet redan på grundkursnivå och frångått den traditionella och mer allmänt hållna historieundervisningen. På Malmö högskola, som startade 1998, har man valt två olika varianter: ”Historia med kulturanalys”, som syftar till att skildra historien sett från den enskilda människans perspektiv, samt ”Europastudier med historisk inriktning”, där undervisningen tar sin utgångspunkt i aktuella frågor i den europeiska debatten som sätts in i ett historiskt perspektiv.

Till hösten planerar man dessutom en tredje kurs i ”Modern historia med synteser och globala perspektiv”, inriktad på internationella relationer, kolonialism och liknande områden.

– Studenterna kan sedan fortsätta på D-nivå och eventuell forskarutbildning vid andra högskolor eller universitet, säger Mats Greiff som undervisar i historia vid Malmö högskola.

Carolina Söderholm

Göteborgs universitet. Grundkurser A–D-nivå. Forskarutbildning. Platser på A-nivå: cirka 100. Sökande: cirka 500 före urval. (Våren 2002 antogs samtliga reserver).

Karlstads universitet. Grundkurser A–D-nivå. Forskarutbildning. Platser på A-nivå: cirka 110.

Linköpings universitet. Grundkurser A–D-nivå. Forskarutbildning. Platser på A-nivå: cirka 50. Sökande: cirka 470 före urval. (Våren 2002 togs nästan samtliga behöriga in efter urval). Profilering: socialhistoria, lokalhistoria och kulturhistoria, samt ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Luleå tekniska universitet. Grundkurser A–D-nivå. Forskarutbildning. Platser på A-nivå: cirka 30. Sökande: cirka 60 (varav nästan samt-liga behöriga antagits de senaste terminerna). Profilering: teknikhistoria och miljöhistoria.

Lunds universitet. Grundkurser A–D-nivå. Forskarutbildning. Platser på A-nivå: cirka 100. Sökande: cirka 300 före urval (varav samtliga behöriga antagits de senaste terminerna). Profilering: internationell historia, genushistoria, arbetarhistoria och agrarhistoria.

Stockholms universitet. Grundkurser A–D-nivå. Forskarutbildning. Platser på A-nivå: cirka 150. Sökande: cirka 200–300 före urval. (De senaste terminerna har samtliga behöriga antagits). Profilering: medeltidshistoria, genushistoria, idrottshistoria, stats- och kommunhistoria, svensk samtidshistoria, välfärdsstatens historia.

Umeå universitet. Grundkurser A–D-nivå. Forskarutbildning. På A-nivå har universitet platsgaranti, vilket innebär att samtliga behöriga antas. (Våren 2002 antogs cirka 60). Profilering: möjlighet att specialisera sig på historiedemografi och befolkningsfrågor.

Uppsala universitet. Grundkurser A–D-nivå. Forskarutbildning. På A-nivå har universitet platsgaranti, vilket innebär att samtliga behöriga antas. (Våren 2002 fanns cirka 180 studenter registrerade på A-nivån). Profilering: svensk historia från 1600-talet fram till 1900, omfattande internationellt studentutbyte på C- och D-nivå.

Växjö universitet. Grundkurser A–D-nivå. Forskarutbildning. Antalet platser på A-nivån anpassas något efter efterfrågan. Hösten 2001 antogs samtliga de 56 sökande som återstod efter andra urvalet. Profilering: historieförmedling. Det ges även A- och B-kurser i praktisk historia.

Örebro universitet. Grundkurser A–D-nivå. Forskarutbildning. Platser på A-nivå: cirka 45. Sökande: cirka 90. Profilering: modern, politisk historia samt lokalhistoria.

Blekinge tekniska högskola. Grundkurser A–D-nivå. Platser på A-nivå: cirka 60. De senaste terminerna togs samtliga behöriga in (våren 2002 började 35). Profilering: på A- och B-nivån ingår två obligatoriska kurser i ekonomisk historia, samt en i genushistoria.

Högskolan Dalarna. Grundkurser A–D-nivå. Platser på A-nivå: cirka 70. Sökande till

A-nivån som fristående kurs: cirka 70. (Ett antal av kursens platser reserveras för studenter på lärarprogrammet.) Profilering: tidig inriktning på frågor kring historiesyn, källkritik, samt egen arkivforskning.

Högskolan på Gotland. Grundkurser A–D-nivå. Platser på A-nivå: cirka 40. Antagna till

A-nivå: cirka 30–40. (Samtliga behöriga sökande antogs den senaste terminen). Profilering: äldre historia och Europakunskap samt tvärvetenskap.

Högskolan i Gävle. Grundkurser A–D-nivå. Platser på A-nivå: cirka 60. Nästan samtliga sökande brukar antas. Profilering: historiedidaktik och genushistoria.

Högskolan i Jönköping. Grundkurser A–D-nivå. Platser på A-nivå: cirka 30. Sökande: cirka 60 (varav flertalet antas).

Högskolan i Kalmar. Grundkurser A–C-nivå (Kurs på C-nivå startar fr o m 2003). Platser på A-nivå: cirka 30. Sökande: cirka 150 före urval.

Kristianstads högskola. Grundkurser A–D-nivå (med möjlighet till ytterligare fördjupningskurs 80–100 p). Platser på A-nivå: cirka 30. Sökande efter andra urvalet: cirka 30.

Malmö högskola. Grundkurser A–C-nivå. Platser på A-nivå: cirka 60–80. Sökande: cirka 300 före urval. Profilering: grundkurserna ges i två varianter: historia med kulturanalys samt Europastudier med historisk inriktning. För hösten 2002 planeras en A-kurs i modern historia med synteser och globala perspektiv.

Mitthögskolan. (Östersund/Härnösand) Grundkurser A–D-nivå. Platser på A-nivå anpassas efter antalet sökande. Hösten 2001 sökte cirka 90 före urval, varav cirka 20 antogs (samtliga behöriga som återstod efter urval). Profilering: 1500–1700-talshistoria, industrisamhällets historia, genushistoria samt äldre, regional historia.

Mälardalens högskola. Grundkurser A–D-nivå. Platser på A-nivå: cirka 40–60. Sökande: cirka 320 före urval. Profilering: regionalt perspektiv, Mälardalens historia, teknikhistoria, miljöhistoria samt industrihistoria.

Södertörns högskola. Grundkurser A–D-nivå. Platser på A-nivån: cirka 80. Sökande före urval: cirka 300–500. (Våren 2002 sökte 315 kursen, 45 registrerades). Profilering: östersjöinriktning, genushistoria. Även grundkurser i samtidshistoria.

Förklaringar till listan

Grundkurser: A-nivå: 1–20 poäng, B-nivå: 21–40 poäng, C-nivå: 41–60 poäng (ingår i kandidatexamen), D-nivå: 61–80 poäng (ingår i magisterexamen).

Profilering inom historieämnet märks i de flesta fall främst på de högre nivåerna och i det forskningsarbete som bedrivs vid universitetet/högskolan om inget annat anges. Utöver nämnda inriktningar bedrivs vanligen under-visning och forskning inom en rad olika historiska tidsperioder och områden.

Högskolor har formellt inte tillstånd att bedriva egen forskarutbildning där högskolan själv antar och examinerar doktorander. Däremot finns vid flertalet högskolor samarbete med ett eller flera universitet. Doktorandtjänsten kan därmed finansieras via

högskolan och också placeras där, medan den formella antagningen och examineringen sker genom ett universitet.

Antagningen sker i flera steg. Först noteras samtliga sökande som valt kursen i första, andra eller tredje hand. Efter första urvalet, då obehöriga sökande fått avslag, samt övriga sökande tackat ja eller nej till de kurser de blivit antagna till görs ett andra urval, då reserver tas in. Efter detta bortfaller vanligen ytterligare en mängd antagna, då de kan ha kommit in på reservplats till annan kurs/program eller funnit annan sysselsättning. Ett visst överintag görs därför vid de flesta universitet och högskolor för att fylla kursernas platser.

**Publicerad i Populär Historia 2/2002