Förbudsomröstningen 1922 – spriten delade svenskarna

1922 anordnades en folkomröstning för att avgöra om Sverige skulle införa en lag mot att sälja alkoholhaltiga drycker. Debatten inför omröstningen var het. Förbudsivrarna backades upp av en stark nykterhetsrörelse. Nej-sidan menade att ett spritförbud också hotade pilsnern.

Nykterhetsrorelsen | Folkomrostning alkoholforbud

Stockholmare köar på Kungsträdgårdsgatan till folkomröstningen om rusdrycksförbud i Sverige, den 27 augusti 1922.

© DN/TT Nyhetsbyrån

Den 27 augusti 1922 var en högtidsdag i den unga demokratin Sverige. Föregående år hade kvinnor för första gången fått rösta i ett val. Nu skulle alla vuxna medborgare få säga sitt i landets första folkomröstning, i en fråga som berörde och engagerade massorna: ett fullständigt rusdrycksförbud.

Hela sommaren hade ja- och nej-sidorna fört fram sin propaganda som hade inspirerats av amerikanska förebilder, skriver historikern Lennart Johansson i sin avhandling Systemet lagom – rusdrycker, intresseorganisationer och politisk kultur under förbudsdebattens tidevarv 1900–1922 (1995).

Förbudsvännerna hade gett ut en egen tidning, hållit minst 10 000 föredrag och möten runt om i landet, samt ordnat en särskild barndemonstration. I den senare höll barnen i pappstandar med texten ”För vår skull rösta ja”.

Motståndarsidans propagandacentral hade gett ut en konstnärlig affischserie, spridit reklam via flygplan och tryckt drygt 50 miljoner specialetiketter för pilsnerflaskor. Etiketterna deklarerade att även pilsnern skulle försvinna om förbudet blev verklighet.

Nej-sidan vann med 51 procent av rösterna

På omröstningsdagen rådde feststämning på Stockholms gator. Svenska Dagbladet – som stödde nej-sidan – beskrev hur man blåste i horn och knäppte på gitarr, sjöng frälsningssånger mot spriten och strödde röstsedlar och broschyrer omkring sig. Föregående dags regn hade bytts mot ljuvligt väder med strålande sol, vilket fick tidningens reporter att göra följande humoristiska analys:

”Det torde icke vara svårt att påvisa väderlekens bestämda inflytande på omröstningen: regn på söndagen skulle ha blivit ett gott handtag åt förbudsvännerna, som utom sin vana vid vatten, också ha det sinne för rösträttens förpliktelse vid ett dylikt tillfälle, vilket kanske icke är fullt så utvecklat på det andra hållet. Men nu blev det, som sagt, vackert, och nu tågade nej-röstarnas skaror upp, talrikare än man kanske väntat.”

Långt in på natten samlades tiotusentals människor kring de belysta resultattavlor som tidningarna hade ställt upp i huvudstaden. Först på småtimmarna började resultatet klarna, och under de kommande dagarna kompletterades siffrorna.

Nej-sidan hade vunnit med 51 procent av rösterna. Valdeltagandet var 55,1 procent och sammanlagt avgavs 925 097 nej-röster och 889 132 ja-röster.

Kvinnorna var betydligt mer förbudsvänliga än männen: 58,5 procent av kvinnorna röstade ja till förbudet.

De geografiska skillnaderna var ännu större än differenserna mellan könen. I de nordligaste valkretsarna Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, samt i Jönköping, fick förbudet ett 80-procentigt stöd. I Stockholms stad röstade bara 13,5 procent ja till förbudet.

Nykterhetsrorelsen | omrostning

Förbudsvännernas skrift ”Förbudsomröstningen” skickas ut 1922.

© Oscar Ellquist/Örebro Stadsarkiv

Alkoholmissbruk var ett samhällsproblem

Missbruk av alkohol började ses som ett stort samhällsproblem under första halvan av 1800-talet, berättar Eva Lenneman, intendent på Spritmuseum.

– Befolkningen ökade mycket, människor flyttade in i städerna och den starka sociala kontrollen försvann. Samtidigt blev brännvinet vanligt, lättillgängligt och billigt, säger hon.

Man uppskattar att 90 procent av alkoholen som dracks i Sverige då var brännvin. Hembränning var vanligt, men alkoholindustrin var på framväxt. Som jämförelse står spriten idag för under 20 procent av svenskarnas alkoholkonsumtion.

– Det fanns en hög alkoholdödlighet, framför allt hos manliga arbetare, säger Eva Lenneman. I samhällsdebatten började alkoholen ses som roten till allt ont, som orsaken till ekonomisk och social misär, vilket den också ledde till i många fall.

Den tidiga nykterhetsrörelsen var inte absolutistisk, utan inriktad på att begränsa brännvinets skadeverkningar. Mot slutet av 1800-talet började dock all alkoholkonsumtion ses som skadlig, och helnykterhet blev rörelsens ideal.

En av de viktigaste rösterna som kämpade för ett nyktert samhälle var Emilie Rathou (1862–1948). Hon föddes i Karlskrona två år efter att Sverige hade tagit ett första steg mot en modern alkoholpolitik, genom att förbjuda husbehovsbränning. Emilie Rathou utbildade sig på lärarinneseminariet i Kalmar och började arbeta som folkskollärare vid 20 års ålder. Två år senare blev hon medlem i Godtemplarorden (IOGT).

IOGT var en av flera kristna nykterhetsorganisationer som hade rötterna i USA och blev enormt populära i Sverige i slutet av 1800-talet. Alla som ville gå med avkrävdes ett löfte att helt låta bli rusdrycker. Om man ändå föll för frestelsen kunde man få förlåtelse och få avge ett nytt löfte.

Rathou: ”Samband mellan drickande och kvinnoförtryck”

Många medlemmar lockades av gemenskapen, danserna och folklekarna som ordnades. Annat som drog var logernas bibliotek, som gav fattiga tillgång till litteratur, liksom logernas spännande ceremonier med detaljerade ritualer. Ju längre man hade varit med, desto finare titlar och ordensmärken kunde man få.

Emilie Rathou såg nykterhetsarbetet som sin livsuppgift. Hon avancerade inom IOGT:s organisation och blev snart en resande föredragshållare på heltid. Hon gjorde sig känd som en god talare och en målmedveten agitator.

Rathou menade att det fanns ett nära samband mellan drickandet och kvinnoförtrycket. Och utöver nykterhetsarbetet var hon en pionjär inom rörelsen för kvinnlig rösträtt. Samtidigt var det tydligt att det var männen som dominerade inom IOGT, liksom inom andra organisationer. De hördes mest och de fattade besluten.

År 1900 bildade Emilie Rathou därför den kvinnliga nykterhetsorganisationen Vita Bandet på Östermalm i Stockholm. Hon var under många årtionden rörelsens ideolog, och hennes livskamrat Maria Sandström (1870–1948) var dess organisatör. De båda dog med fem dagars mellanrum och är begravda sida vid sida på Bromma kyrkogård.

Vid sekelskiftet hade nykterhetsrörelsen blivit en gigantisk maktfaktor. 1910 hade de olika organisationerna sammanlagt 350 000 medlemmar, vilket gjorde dem till Sveriges största folkrörelse. Den bars framför allt upp av arbetare, medan överklassen i stort sett saknades.

– Det fanns ett starkt skötsamhetsideal bland arbetarklassen, säger Eva Lenneman. Rörelsen odlade också bilden av att de övre klasserna var depraverade, eftersom de drack så mycket.

Nykterhetsrörelsen blev politisk

Rörelsen nöjde sig inte längre med att dess egna medlemmar lovade att låta bli spriten. Kraven på ett allmänt rusdrycksförbud blev allt tydligare, och frågan började drivas politiskt av socialdemokrater och liberaler. Det föll sig naturligt, eftersom de båda nybildade partierna Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och Frisinnade landsföreningen byggdes upp av människor som hade fått sin skolning inom nykterhetsrörelsen.

Enligt de socialdemokratiska nykterhetsvännerna kunde självkänsla och klassmedvetenhet inom arbetarklassen bara åstadkommas om man avskaffade spritmissbruket. En intern opposition utgjordes av representanter för bryggeriarbetarnas fackförbund, som menade att en förbudslag skulle leda till massarbetslöshet.

När alla vuxna män, oavsett inkomst, fick rätt att rösta växte nykterhetsvännernas politiska potential ytterligare. Efter valet 1911 var över 60 procent av ledamöterna i riksdagens andra kammare nykterister. Av socialdemokraterna var andelen hela 88 procent.

Samma år tillsattes en nykterhetskommitté med uppdraget att utreda alkoholreformer, inklusive ett allmänt rusdrycksförbud. Emilie Rathou var den enda kvinnan i kommittén.

Den person som sannolikt har påverkat den svenska alkoholpolitiken allra mest var läkaren och politikern Ivan Bratt. Han föddes i Jönköping 1878, studerade medicin i Uppsala och blev tidigt engagerad i nykterhetsfrågor. Han såg alkoholmissbruket som roten till de sociala problemen i samhället.

Bratt hade alltså mycket gemensamt med Rathou och de andra nykterhetsvännerna. De samarbetade med varandra, och han var också medlem i nykterhetskommittén. Men medan nykterhetsorganisationerna allt mer inriktade sig på en förbudslag, valde Bratt en annan linje.

Motboken och grundandet av Systembolagets föregångare

1909 publicerade Dagens Nyheter hans artikelserie med rubriken ”Kan nykterhetsfrågan lösas utan totalförbud?” Ja, svarade Bratt på sin egen fråga, och förespråkade i stället försäljningsrestriktioner genom ett individuellt kontrollsystem, det som senare blev känt som motboken. Både brännvin och öl skulle ransoneras, och vinsten skulle tillfalla staten.

Ivan Bratt var energisk, vältalig och hade starka nätverk – bland annat var han sedan studenttiden nära vän med Dagens Nyheters chefredaktör. Bratts reformer sågs som en bra kompromiss, och mycket av det som han hade föreslagit blev snart verklighet.

År 1913 grundades AB Stockholmssystemet, föregångaren till Systembolaget, och Ivan Bratt blev dess direktör. Följande år infördes motboken. 1915 röstade Vecko-Journalens läsare fram Bratt som Stockholms mest kände och omtalade person.

Nykterhetskommitténs majoritet nöjde sig dock inte med motbokssystemet. Så 1920, efter nästan ett decenniums arbete, lämnade kommittén fram ett förslag till en lag om allmänt rusdrycksförbud. Alla drycker med mer än 2,25 viktprocent alkohol skulle förbjudas. Enligt kommitténs majoritet var det nästintill omöjligt att dra en gräns mellan socialt skadligt och oskadligt bruk av alkohol. Vidare menade man att motbokssystemet ”bibehåller och populariserar dryckesseder”.

Liksom i dagens offentliga utredningar gjordes en uppskattning av samhällskostnaderna. Den ”nationalekonomiska nettoförlusten” av alkoholkonsumtion beräknades uppgå till 74 miljoner kronor.
Supandet ansågs leda till nedsatt arbetsförmåga och arbetsvilja, ha ett intimt samband med brottsligheten och leda till ”sedligt försummade och vanartiga barn”. Därtill sades alkoholen orsaka sjukdomar och förtida dödsfall.