Engelbrektsupproret 1434–36

Högt skattetryck och hårt fogdevälde brukar anges som orsaker bakom resningen mot unionskungen Erik av Pommern. Historien om upproret som växte till ett inbördeskrig är dock mer komplex än så.

Engelbrekt (till häst) med sina dalkarlar

Engelbrekt (till häst) med sina dalkarlar jagar iväg fogden Melchior Görtz, som har spänt bönderna för plogen. Historiemålning från 1860 av Bengt Nordenberg.

© Dalarnas museums samling

Engelbrektsfejden kallas ett stort uppror som bröt ut i juni 1434, och som var riktat mot unionsmonarken Erik av Pommern. Konflikten blev mycket blodig och kom att involvera stora delar av Sverige. Fejden avslutades 1436 efter att upprorsledaren, Engelbrekt, hade mördats.

Upproret har uppfattats dels som det svenska folkets uppror mot danskt förtryck, dels som en folklig resning mot adligt förtryck. Ingendera beskrivning ger dock full rättvisa åt inbördeskriget, eller åt den verkliga personen Engelbrekt.

De direkta uppgifterna om den historiska personen Engelbrekt Engelbrektsson är få och motstridiga, men klart är att han tillhörde det världsliga frälset. Så gjorde också hans far och hans bror.

Växte upp i Bergslagen

Till sin sysselsättning var Engelbrekt bergsman och växte upp i Norberg i Bergslagen. Släkten hade invandrat till Sverige och Dalarna från Tyskland under senare hälften av 1300-talet.

Vid tiden för Engelbrektsupproret styrde Erik av Pommern Sverige. Han var även kung över Danmark och Norge. Sverige var sedan 1397 i union med grannarna i väst, genom den så kallade Kalmarunionen.

Erik av Pommern var systerdotterson till drottning Margareta av Danmark, och hette egentligen Bogislav. Men eftersom han skulle bli kung över de nordiska länderna ändrade Margareta hans namn till Erik innan han formellt kröntes till kung i de olika länderna. Kröningen till kung av Danmark och Sverige ägde rum i Kalmar 1397, därav namnet på unionen.

Missnöjet med unionen var utbrett i Sverige, och efter ett antal övergrepp begångna av en dansk fogde, beslöt Engelbrekt att ta saken i egna händer. De uppretade dalbönderna intog först den lilla borgen Borganäs vid Dalälven, därefter intogs Köping – som även brändes – och sedan föll Västerås i upprorsmännens händer.

Samtidigt som Engelbrekt tågade vidare in i Uppland startade ett annat uppror i Österbotten. Ledaren här hette Erik Puke och gjorde gemensam sak med Engelbrekt. Puke var även han frälseman, son till lagmannen över Uppland.

Kung Erik av Pommern

Kung Erik av Pommern styrde genom Kalmarunionen både Sverige, Norge och Danmark.

© Nationalmuseum

På senhösten 1434 seglade Erik av Pommern med sin flotta till Stockholm, och en ny vapenvila ingicks. Engelbrekt å sin sida svarade med att i januari 1435 låta sig väljas till rikshövitsman, en ny titel för tiden, ungefär motsvarande överbefälhavare. På försommaren samma år agerade även rådet, som ingick ett edsförbund med Engelbrekt. Upproret var på väg att frigöra Sverige från dansk överhöghet.

Bakgrunden till Engelbrekstupproret, vilket räknas som ett av de allvarligaste och största i svensk historia, brukar ofta beskrivas som en längre tids missnöje med höjda skatter. Dessa som en följd av Erik av Pommerns krigshärjningar i Östersjön mot de hanseatiska städerna, samt svårigheter att exportera järn från Bergslagen.

Den utlösande orsaken var de övergrepp på bönderna i Dalarna som en dansk fogde vid namn Jösse Eriksson ska ha varit ansvarig för. Fogden hette egentligen Jens Eriksen Lykke och var av dansk börd, men brukar gå under sin svenska namnform. Engelbrektskrönikan, en källa tillkommen bara några år efter händelserna, beskriver i diktens form övergreppen.

Hängde upp bönder

Fogden hängde upp bönder »i rök« (brände, alternativt rökte ihjäl dem) och gravida kvinnor fick dra tunga hölass med missfall som följd. Samma beskrivning, om än på prosa, ger Olaus Petri i sin svenska krönika, som bygger på Engelbrektskrönikans skildring.

De svenska frälsemännen var kritiska till att Erik av Pommern hade placerat tyska och danska fogdar och hövitsmän på slotten och i borgarna, och inte valt svenska män. Frälsemännen ville helt enkelt återta kontrollen över de bortförlänta slottslänen, som låg i händerna på utländskt folk.

Till en början var det därför fogdarna som blev måltavlor för upproret. Fogdarna var hatade både av folket – på grund av skatterna – och frälset – på grund av ämbetena och slottslänen – samt av bergsmännen – eftersom fogdarna försämrade möjligheterna för direkt handel med de tyska köpmännen.

Bergsmän ägde inte bara jord utan också andelar i gruvor. Eftersom de åtnjöt samma privilegier som adeln – skattebefrielse – var de i praktiken ett bergfrälse.

Den aspekten på Engelbrekt Engelbrektsson förklarar också varför han så villigt trädde fram i offentligheten. Han tillhörde en politiskt medveten samhällsgrupp med speciella ekonomiska privilegier som man ville skydda och bevara. Något som skilde ut bergsmännen från bönderna som stånd.

Rustade sig som riddare

I kung Magnus Erikssons privilegier för Kopparberg, från den 17 februari 1347, står det angående de så kallade »mästermännen« (de ledande personerna inom bergsfrälset) följande:

"Vidare förbjuda vi vid vår nåd och bevågenhet och vid vår konungsliga hämnd, att någon av allmogen bär något vapen, varmed man kan göra någon skada, nämligen dolk, båge, klubba, spjut, svärd eller bredyxa, vid tre marks böter för var man, utan på sin höjd en matkniv. För mästermännen är det tillåtet att ha svärd, sköld, järnhatt och vapenhandskar."

Mästermännen, till vilka Engelbrekt sannolikt kunde räkna sig, fick alltså rusta sig på samma sätt som en riddare.

Bergsmännen tillverkade så kallat osmundjärn (järn som framställdes genom "härdfärskning" av tackjärn från masugnar) som skickades på export via hanseatiska köpmän. Förbindelserna emellan Mellansverige och de tyska handelsstäderna runt Östersjön var starka och viktiga för ekonomin.

Denna ekonomiska koppling till mäktiga tyska handelshus inom Hansan, bidrog till att skapa en särskild identitet hos bergfrälset.

Vanliga bönder stod inte i förbindelse med Hansans köpmän. Centrum i denna ekonomiskt pulserande verksamhet i Mellansverige låg just i Norberg, Engelbrekts hemtrakt.