Uppgörelse man mot man

Skicket att avgöra tvister genom att låta två kontrahenter göra upp med vapen i hand har djupa rötter. Under medeltiden användes den juridiska duellen, där den som anklagade någon annan satte sitt eget liv på spel.

Duell mellan mellan Alexander Hamilton (tidigare finansminister) och Aaron Burr

En av historiens mest kända dueller avgjordes mellan Alexander Hamilton (tidigare finansminister) och Aaron Burr (vicepresident) den 11 juli 1804 i New Jersey, USA. Burrs skott sårade Hamilton dödligt, han dog följande dag.

© Bettmann/Getty

Upplägget är enkelt. Två människor, företrädesvis män, möts med vapen i hand för att avgöra en konflikt. De ska göra upp med våld, och bekämpa varandra efter förutbestämda regler. Dueller i olika former existerade under mer än tusen år i Europa, tills de sakta började att dö ut under 1800-talet. Det är den enkla delen av historien.

Ungefär på samma sätt som duellen är enkel – den utlovar en snabb lösning på en komplicerad konflikt. Duellerna fanns alltså och sedan fanns de inte mer. Våra samhällen moderniserades, och vi började lösa konflikter på andra sätt. Duellen fick dock leva kvar i överförd och metaforisk bemärkelse – i sport, politik eller näringsliv.

Men den historiska duellen var också något mer, kanske i själva verkat flera olika saker som inte alls hade så mycket med varandra att göra. Låt oss granska duellen som fenomen lite närmare!

Juridiska dueller

Den reglerade fysiska tvekampen, duellen, som konfliktlösning existerade i stora delar av medeltida Europa. Mest förankrad var den bland de germanska folken. Det är också från dem vi har de tidigaste skildringarna och lagtexterna om fenomenet. Det handlar här i huvudsak om att domstolar, parlament och religiösa auktoriteter sanktionerade "juridiska dueller".

En person, ofta ur något av de högre samhällsstånden, kunde be om att få avgöra sin sak i direkt konflikt med en annan, brottsanklagad, person. Den av de två som gick segrande ur uppgörelsen ansågs som oskyldig.

Den "skyldige" hade antingen dödats i duellen, eller avrättades senare för sin skuld, efter att ha erkänt sig besegrad. I vissa sammanhang räckte det att ge upp och betala en bot.

Juridiska dueller var speciellt användbara när ord stod mot ord, och bevisning saknades. Dessa uppgörelser hade en religiös betydelse som kunde vara nog så övertygande i ett samhälle som genomsyrades av tro, vare sig den var innerlig eller slentrianmässig.

Duell mellan man och kvinna

I duellen åkallades en gudomlig intervention, och den utgjorde därmed ett "institutionaliserat mirakel". För detta krävdes att kombattanterna var mer eller mindre likvärdiga. I vissa sällsynta fall verkar det som om duellerna utkämpades mellan en kvinna och en man, och att mannens ben då grävdes ned i marken för att minska hans rörlighet.

Den kristna medeltida duellen var en del av "gudsdomarna", som involverade olika prövningar som en anklagad kunde utsättas för, som ett sätt att "ställas inför rätta". En anklagad kunde även få gå över glödande järn, eller plocka upp en sten från en kittel med kokande vatten.

Den skyldiga uppvisade sår som inte ville läka efter några dagar, till skillnad från den som Gud hade skonat, menade man. De vanliga gudsdomarna kunde appliceras på vem som helst, ofrälse som frälse.

Duellen var användbar i förtalsärenden i samhällsskikt där en människans heder var en av de viktigaste valutorna. När så var fallet innebar det att det alltid fanns någon som var skyldig (till mened) och skulle straffas. Detta till skillnad mot de andra gudsdomarna, där en helt friande dom var möjlig.

Det fanns en del praktiska fördelar med den juridiska duellen, när det gällde snåriga konflikter mellan individer i samhällets övre skikt. Kungen eller andra makthavare kunde med hjälp av duellen undvika att själva ta ställning i en fråga, och helt enkelt lämna saken i Guds händer.

Kastade en handske

Envigen man mot man var också ett sätt att undgå att ett gräl mellan två individer eskalerade till en blodsfejd mellan två familjer. Genom duellen kunde man få alla att acceptera ett utfall, och sedan var saken ur världen.

Den medeltida duellen var öppet sanktionerad av samhället och omgärdades av en rad ritualer, vilka skiljde sig åt i olika kulturella sammanhang. När den franske riddaren Jean de Carrouges mötte sin forne vän Jacques Le Gris 1386 i den sista juridiska duellen som var beviljad av det franska parlamentet (se separat text sist i artikeln), kastades en handske på marken framför lagmännen och den anklagade, som ett tecken på utmaningen.

Denna typ av ritualer skulle försvinna från offentligheten i takt med att rättskipning genom juridiska dueller började upplevas som förlegad.

Men duellen som fenomen levde vidare, även utan sin status som juridisk tvistlösare. Vid medeltidens slut, och under den tidigmoderna erans början, duellerades det intensivt på många ställen i Europa. Och speciellt gällde det Frankrike, där omkring 10 000 män dog i dueller bara mellan 1589 och 1610. Dödligheten verkar ha gått ned något under 1600-talet, och duellerna ansågs i allt större grad vara avgjorda när en kombattant hade tillfogat den andre någon slags skada.

Den nya duellen var, förutom mindre fatal, en privat uppgörelse i det fördolda, bortom de offentliga auktoriteternas inflytande. Makthavarnas tolerans visavi dessa nya hedersdueller varierade.

Duellerandet i den tidigmoderna perioden (cirka 1500 fram till franska revolutionen 1789) var varierande, men följde ofta strängt kodifierade former. I början kunde det röra sig om att den utmanande parten skrev ett brev till sin motståndare, med specifika anklagelser samt önskemål om vilket vapen som skulle användas.

De duellerande åtföljdes ofta av assistenter, eller "sekundanter". I början av det privata duellerandet var det inte ovanligt att dessa hjälpare själva gav sig in i striden. Med tiden förändrades sekundanternas roll. De skulle nu främst sköta förhandlingarna mellan parterna, diskutera vilka regler som skulle gälla och se till att kampen, när den kom till stånd, avlöpte på ett rättvist sätt.

Hedersuppgörelse

Historikerna tvistar om den tidigmoderna duellen var en fortsättning på den medeltida, eller om fenomenet var nytt. Frågan hänger givetvis ihop med den lokala kontexten. Här kan det äldre nordiska duellerandet, holmgången, utgöra ett speciellt illustrativt exempel.

Inte mycket tyder på att holmgången var en gudsdom, liksom duellerna på den europeiska kontinenten. Den gudavärld som existerade i Norden före kristendomens ankomst var lika komplex och tvetydig som den världsliga verkligheten. Hur skulle då dessa gudomliga gestalter kunna sätta sig till doms?

Mycket tyder istället på att holmgången var en hedersuppgörelse, där framgång definierade rättvisa. Det finns många holmgångar nedtecknade i de isländska sagorna, men de verkar upphöra i samband med kristendomens inträde. Möjligtvis återvände duellerande i tidigmodern tid med influenser från kontinentens renässanshov.