Slaget vid Stångebro 1598

Gustav Vasas yngste son, hertig Karl, var inte nöjd med att det var hans brorson Sigismund, och inte han själv som var kung i Sverige. Spolingen var ju dessutom katolik och regerade över Polen. Hertigen samlade sina styrkor.

© Skoklosters slott, Martin Kober (1550–1598)/Kunsthistorisches Museum, Wien

Kungens vakter spanade ut i mörkret. Morgonen närmade sig denna dag, den 25 september 1598. En dimma lade sig, som blev allt tätare där vakterna stod vid de båda broarna över Stångån, ett stycke öster om Linköping.

Inne i staden fanns hela kung Sigismunds armé, som till sist hade fått välbehövlig vila. Konflikten mellan kungen – som hade fått sitt arvrike efter sin far Johan III några år tidigare – och hans farbror och utmanare om den svenska kronan, hertig Karl, hade övergått i ett inbördeskrig.

Vakterna hade ingen anledning att vara på tårna, för kvällen innan hade hertig Karl meddelat att han till sist var beredd att förhandla. Men hertigen var samtidigt inte den som drog sig för att bryta sitt ord. Inte om det gynnade honom.

Kungens vakter slog larm

Just i gryningen började dimman lätta. En av kungens vakter vid broarna måste ha upptäckt vad som höll på att hända och slog larm. Ett ögonvittne som befann sig på den sida som hade hoppats kunna överraska kungens soldater berättar: "Rätt som det begynte att dagas om Michaelis morgon med skönt stilla väder, då daggen sänkte sig till jorden och solen skred till sin uppgång, fick hertigen med sitt krigsfolk se över daggen fanorna, hur som fienden till häst och fot tågade över bägge Stånge broar …"

Bland annat lyfte Hertig Karl upp farhågorna kring att riket skulle bli katolskt igen, något som tycktes vara ganska givet, när Sverige nu hade fått en katolsk kung. Hertigen samlade stora delar av prästerskapet till ett möte i Uppsala, som bestämde att Sverige skulle vara ett protestantiskt rike. Dessutom bestämdes det att inga katoliker fick användas i kronans tjänst – detta just när Sverige hade fått en katolsk kung, alltså. Det var helt klart ett stridsrop från Karls sida.

Sensommaren 1593

När Sigismund kom till Sverige sensommaren 1593 hade hertig Karl redan hunnit stärka sina positioner. Sigismund var tvungen att underteckna besluten från mötet i Uppsala för att ens kunna bli krönt. Innan Sigismund återvände till Polen igen installerade han ståthållare som skulle styra Sverige medan han var borta. Men kungens flotta hann inte mer än försvinna bortanför horisonten på sin väg söderut, innan hertig Karl började avsätta dessa ståthållare. Snart var han riksföreståndare återigen.

När våren närmade sig 1598 hade Sigismund ännu inte dykt upp i Sverige igen, trots att rykten vid det laget hade varit i svang en tid om att han var att vänta när som helst. Nästan fyra år hade gått sedan kungen senast hade befunnit sig på svensk mark.

Upprepade gånger hade han bett den polska riksdagen om tillstånd att få resa, men fått avslag. När Sigismund till sist fick det, såg han ingen annan möjlighet att göra det än med militär uppbackning.

När slaget kom igång gick allt fel för Karl. Intensiva strider i den oländiga terrängen följde, som resulterade i att hertigen förlorade flera hundra man. Sigismunds förluster uppgick till endast omkring tjugo man.

Just när avgörandet såg ut att vara inom räckhåll för Sigismund, för att han skulle kunna utropa sig till segrare, avbröts striderna utan förvarning. Karl fick nu chansen att dra sig undan till sitt läger. Det var Sigismund själv som hade gett order om eld upphör, trots att hans sida hade övertaget. Hur det kom sig får vi nog aldrig veta – kanske ska vi förstå det som att kungen fortfarande hoppades på förhandlingar, och därmed slippa mer blodspillan.

Men även utan efterkloka insikter måste vi ändå tolka Sigismunds bedömning av läget som väl godtrogen. Han hade ju själv sett att hertig Karl snabbt bröt sina löften när det tjänade hans mål. Kanske hade Sigismund ännu inte insett vem han hade att göra med. Hans farbror var inte den som tänkte ge sig så enkelt.

Lämnade Stegeborg

När striden vid Stegeborg hade blåsts av den där förmiddagen drog sig Karl undan med sin armé. Sedan var han försvunnen. Dagarna gick och maten började sina för Sigismunds trupper. Till sist fanns inget alternativ än att lämna Stegeborg.

Sigismund valde nu att marschera med sin armé mot Söderköping, där han misstänkte att hertigen och hans folk kunde vänta på honom igen. Men ingen Karl syntes till och ingen armé heller.

Sigismund fortsatte därför längre in i landet, allt längre från sin flotta. Den 22 september kom Sigismund till Linköping med sin armé, ett par mil från Söderköping. Han ställde upp sina soldater i slagordning på kullarna öster om Stångån och väntade på hertigen. Men inget hände. Även de båda därpå följande dagarna ställde kungen upp sina trupper och väntade på farbroderns anfall, men något sådant kom inte.

I mörkret hade Karls trupper ställt upp sig och marscherat fram mot Stångån – långsamt, för att inte väcka onödig uppmärksamhet. När det ljusnade den här höstmorgonen lättade dimman, och folket på hertigens sida kunde genom dimstråken se hur kungens trupper redan var på väg över broarna. Planen var avslöjad, nu gällde det att agera snabbt! Strax efteråt följde det första anfallet.

Vad som hände under slaget är rätt oklart. Det finns olika uppgifter som ger olika och delvis motstridiga bilder. Hertig Karls trupper hade övertaget från första början, genom att de redan var uppställda i slagordning, och genom att de dessutom hade fördel av att komma från kullarna öster om Stångån. Sigismunds trupper fick kämpa för att försöka formera sig för strid, och var dessutom inträngda mot ån.

Anfallet avslöjades

En del beskrivningar av slaget säger att hertigen avbröt striderna när han insåg att anfallet var avslöjat, och att han åter kallade till förhandlingar. När kungens soldater marscherade in till Linköping igen ska alltså hertigen ha gått till anfall en andra gång, och nu fått det övertag som han hade hoppats på. Om denna versionen stämmer eller inte vet vi tyvärr inte.

Klart är hur som helst att hertigens armé delades upp i två delar. Den vänstra gick mot Lilla Stångebro och den högra mot Stora Stångebro. Hertig Karl deltog själv inte direkt i striderna, utan ska ha betraktat bataljen på avstånd från en kulle i närheten. Inte heller Sigismund verkar ha varit med i striderna, antagligen fanns han kvar på Linköpings slott.

Sigismunds soldater blev pressade tillbaka mot broarna. Förmodligen hade de inte hunnit ställa upp i slagordning för att kunna möta anfallet tillräckligt effektivt, något som hertigens trupper inte var sena att utnyttja. Första anfallsvågen blev trots allt stoppad av kungens trupper, likaså den andra.

Men vid det tredje försöket lyckades hertigens soldater att bryta igenom, och kunde ta sig ända fram till Stora Stångebro. Där lyckades hertigens högra flank ta sig till bron och en del soldater tog sig över ån.

Därefter gick allt snabbt. Det bör nu ha varit ungefär mitt på dagen, efter flera timmars strider. Nu kunde hertigens folk anfalla Sigismunds trupper bakifrån, så att de blev instängda vid Lilla Stångebro.

I kaoset lyckades Lindorm Ribbing, en av hertigens män, få fram en förvirrande order till Sigismunds västgötska ryttare, som gjorde att dessa felaktigt trodde att kungen hade blåst till reträtt. Andra uppgifter berättar om att stridsmoralen bland kungens trupper började svikta när de insåg att de slogs mot andra svenskar.

Oavsett vilket började motståndet på Sigismunds sida att ge vika, även om striderna fortsatte ytterligare ett tag.

Kanonerna erövrades

Till sist var en större del av hertigens trupper framme vid Lilla Stångebro, den södra av de bägge broarna över ån. Där blev Sigismunds kanoner erövrade och nu istället riktade mot kungens egna soldater. Och snart efter detta var striden avgjord. En bit in på eftermiddagen stod det klart att kung Sigismunds armé hade blivit besegrad av hertig Karls anfallsstyrka.

Förödelsen på platsen strax utanför den tidens Linköping var omfattande. En brand hade skadat en kvarn i närheten och bränt ett antal soldater på båda sidor till döds vid Lilla Stångebro. Under de intensiva striderna hade minst femhundra soldater stupat på hertig Karls sida och uppåt tusen man på kung Sigismunds.

Sett i ett större sammanhang innebar slaget på sikt en betydelsefull seger för den protestantiska sidan i Europa. I flera årtionden hade strider mellan katoliker och olika protestantiska grupperingar rasat inom och mellan många riken. Den engelsk-spanska uppgörelsen 1588, när den spanska armadan besegrades, var ett led i samma kamp mot den så kallade motreformationen.

Motreformationen

Bakgrunden var denna: Efter att den protestantiska reformationen hade brett ut sig i Europa från 1520-talet, samlade sig katolska kyrkoledare till den politiska och kulturella rörelse, kallad motreformationen, som strävade efter att stärka katolicismen igen, och ena kyrkan.

Man ville helt enkelt återinföra katolicismen i de riken som hade blivit protestantiska. Rörelsen pågick från mitten av 1500-talet till Westfaliska freden 1648, och den innebar en förnyelse av den katolska kyrkan.

För hertig Karl var slaget vid Stångebro den 25 september 1598 förstås betydelsefull på ett personligt plan. För honom var segern ett viktigt steg på vägen till kungamakten. Han mötte sin opponent, Sigismund, under en middag några dagar efter slaget.

De båda kom då överens om ett stillestånd, och till synes kom en försoning till stånd mellan parterna. Man kom överens om att riksdagen skulle kallas in under sommaren året därpå för att avgöra frågan om vem som skulle få kronan. Men kanske hade Sigismund vid det laget redan bestämt sig för vad han skulle göra.

Redan den 11 oktober 1598, bara några veckor efter slaget, lämnade Sigismund Sverige i all hast och seglade mot Polen. Med sig tog han sin syster Anna. Därmed bröt Sigismund den nyss träffade överenskommelsen. Karl fick meddelande om detta ett par dagar senare när han befann sig i Örebro.

Sigismund dök inte upp

Nu fanns det inte längre någon utmanare om makten kvar i riket – till sist var vägen till kronan jämnad för honom. När riksdagen samlades i Stockholm sommaren 1599 dök Sigismund inte upp, vilket kanske inte var så förvånande. Och ännu mindre förvånande är det att han inte heller skickade sin son för att ta över den svenska tronen i sin fars ställe, vilket hade varit ett alternativ enligt överenskommelsen efter slaget vid Stångebro – för han var bara fyra år gammal.

Sigismund blev avsatt från tronen av ständerna och Karl tog över som riksföreståndare igen. Som sådan fortsatte han i flera år. Detta tills hot om krig från danskt håll och upprorsrykten gjorde att han började kalla sig "utkorad konung" i augusti 1603, för att stärka sin ställning.

På riksdagen i Norrköping 1604 fick hertigen till slut alla rikets representanter att erkänna honom som ny, rättmätig kung – han blev nu Karl IX.

Erik Petersson är historiker och författare.

Publicerad i Populär Historia 9/2021