Omsorg och vidskepelse i dödens rum

Före industrialiseringen gick livet och döden hand i hand i bonde­samhället, på ett helt annat sätt än idag. Starka traditioner och folkliga föreställningar styrde när man på gården skulle hantera och vörda liket efter en nyss avliden.

En begravning i Alsike

»En begravning i Alsike« (1883). Målning av Gustaf Cederström. Alsike ligger i Knivsta kommun, Uppland.

© Nordiska museet

På den sörmländska landsbygden levde under 1860-talet en treårig flicka. Hennes namn är idag okänt, men vi vet att hon föddes med ett rött så kallat eldsmärke i pannan. Så föll det sig att en bonde i en närliggande gård dog. En kort tid efter hans bortgång kom den dödes änka och förde med sig flickan till deras hem.

Den lilla visades in i ett mörklagt rum där fönstren var täckta med vita lakan, och ett enda ljus lyste upp. På golvet låg det enris, vars doft blandade sig med en svag, sötaktig odör av förruttnelse.

I mitten av rummet låg den döde bonden i en öppen kista. Varsamt lyfte änkan sin döde mans vänstra hand och strök tre gånger med likets ringfinger över flickans märke. »När detta finger förmultnat, är märket borta«, sade kvinnan.

Seder och bruk kring döden

Vad handlade detta om? Jo, flickan hade blivit utsatt för en vida spridd trosföreställning – att den döde kunde bota.

Döden var ständigt närvarande. Den var skrämmande och en källa till sorg, men samtidigt betraktades de döda även som "användbara" och botande. Denna artikel handlar om seder och bruk kring döden i allmoge-Sverige, under perioden från mitten av 1600-talet till sekelskiftet 1900.

Viktigt att ha i åtanke här är att det under denna tidsrymd förekom stora lokala variationer. Därför finns det inget enhetligt "förr i tiden".

I det förindustriella bondesamhället skedde dödsfallen till övervägande del i hemmet. Att ha läkare på plats vid en dödsbädd ansågs inte nödvändigt, däremot var prästens närvaro viktig.

En döende fick inte lämnas ensam, så anhöriga turades om att vaka. Helst skulle det vara tyst i dödsrummet, med undantag för böneläsning.

I den folkliga föreställningsvärlden var dödskampen inte bara en strid mellan livet och döden, utan även en kamp mellan onda och goda makter om den döendes själ. Resultatet kunde, menade man, avläsas på kroppen efter att döden hade inträffat.

Ett fridfullt ansiktsuttryck var ett tecken på att den dödes själ hade kommit till ro, medan en plågad min innebar det motsatta.

Befann sig i gränslandet

Efter att dödsögonblicket hade inträffat vidtog en utdragen process av ritualer, alla utformade för att symboliskt föra den avlidne till graven. Under tiden mellan dödsögonblicket och begravningen ansågs liket vara farligt.

Den döde befann sig i ett gränsland, inte levande, men inte heller fullt ut en av de döda. Det fanns en rädsla för att liket skulle gå igen, och spöka.

Därför iaktog man tystnad på gården, och bullrande arbete undveks – allt för att inte väcka den döda. Fönstren täcktes med vita lakan, en signal att döden hade drabbat hushållet.

Dödsfallet delgavs omgivningen via själaringning i sockens kyrkklocka. I breda folk-lager fanns det en utbredd tro att själen lämnade kroppen vid ringningen. Klockorna ansågs även driva bort onda makter.

Den avlidnes status

Myndigheterna ogillade dock skrock, och i 1686 års kyrkolag noterades att ringningen skedde för att informera om dödsfall, och inte "för vidskeplighetens skull".

Under 1600-talet började ringningens karaktär betona den avlidnes sociala status. Ju längre ringning, desto högre ställning. Även antalet klockor kunde användas som markör.

På en sockenstämma i Närke år 1710 slogs det fast att skillnad i detta sammanhang borde göras så "att inte en tiggerska har lika ära med en grevinna". På lillklockan i Långsele kyrka, Ångermanland, gjuten 1786, står det graverat följande: "Allmoshjon mig ensam får, bättre folk oss båda får."

Efter svepningen flyttades den döda till ett eget rum. Det kunde vara helgdagsstugan, om en sådan fanns, annars gjordes plats i ett uthus, på vinden, eller i en bod. Och om det rådde varmt väder, som riskerade att försnabba förruttnelseprocessen var källaren ett alternativ. Golvet fylldes med enris för att dölja liklukten.

Generellt varade sorgetiden ett år, och de närstående förväntades att avstå från bjudningar under denna period. Det gällde även att uttrycka förlusten på ett sätt som var socialt förväntat.

Den döda hedrades genom de anhörigas sorg, men denna fick inte uppfattas som "överdriven". På många håll i landet fanns en föreställning om att en alltför kraftig sorg hindrade de dödas ro.

Kunde bota sjukdomar

När den döda kroppen hade lagts tillrätta förväntades det gäster – folk från trakten skulle komma till gården för att se liket. Som nämndes i inledningen ansågs beröring av den döda kunna bota sjukdomar – liket kunde ta med sig åkomman i graven, tänkte man.

Att hålla vaka vid kroppen, stötta de anhöriga, visa respekt för den döda, och hjälpa dennas själ med böner och psalmsång samlade folk från socknen – den så kallade likvakan tog vid.

Likvakan var en sedvänja som ebbade ut under 1800-talet. Då hade den dock varit förbjuden i lag sedan 1686. Att allmogen inte alltid följde överhetens påfund vittnar många klagomål från landets sockenpräster om.

Begravningsfester som urartade

Myndigheternas främsta argument var moraliskt – många likvakor förflöt nämligen inte alltid i stillhet.

Vid sådana tillfällen samlades släkt och vänner, det bjöds på mat och dryck, och även om stämningen i dödsrummet inledningsvis var andaktsfull så urartade den ofta gradvis.

Lokala präster rasade mot berusning, blindbockslekar och dans kring liket. Incidenter när kistan vältes omkull i samband med vild dans har noterats.

Gravgrävning vintertid var svårt. Vanligt var därför att det under hösten grävdes en större vintergrav där de som avled under den kalla årstiden lades tillfälligt. På våren öppnades sedan denna grav och kropparna kunde flyttas till separata gravar.

I förlängningen innebar detta att folk ovetandes bidrog till att gräva sin egen grav. Jordfästningar i allmoge-Sverige skedde i allmänhet i samband med söndagens gudstjänst. Det var inte ovanligt att flera ceremonier hölls efter varandra.

Akten ägde vanligtvis inte rum inne i kyrkan, utan vid den förberedda graven. Kroppen vigdes till gravens ro genom att prästen tre gånger "mullkastade" jord på kistan. Efter detta ansågs den avlidna vara helt övergången till de dödas värld.

Likpredikan över livsgärningar

Efter gudstjänsten hölls det en särskild likpredikan över den dödas livsgärning och dygder. Socknens invånare förväntade sig likpredikningar för sina äldre såväl som för döda spädbarn. Gällde det en skötsam person var prästens uppgift lätt, men handlade det om en "syndare" var det besvärligare – skulle prästen försköna sanningen eller inte?

I Vallentuna hölls det år 1730 en fördömande likpredikan över en av ortens bönder. "Han var det sämsta av Guds skapade kreatur, han var i alla måtto ogudaaktig, ty i sitt hus var han en argsint björn, i sitt grannskap en slagskämpe, på kalas en storätare, drinkare och stormhans, i löften bedräglig … "De flesta likpredikningar var givetvis inte så här dramatiska.

Begravdes i golvet

Graven, den dödas sista vilorum, fungerade som en slutgiltig social markör. Generellt sett var den södra sidan av kyrkogården mer attraktiv än den norra där fattiga ofta begravdes.

Före 1800-talets början gravsattes de bäst bemedlade och prominenta personerna i golvet inne i kyrkan. I många svenska landsortskyrkor vittnar lokala adelsfamiljers privata gravkor om detta.

Detta skick var dock inte oomtvistat. År 1779 klagade prästståndet till riksdagen på sedvänjan med begravningar inne i kyrkan. Detta av en högst påtaglig orsak – under varma sommardagar letade sig nämligen en besvärande liklukt upp från kyrkans golv. Detta orsakade oro eftersom lukten ansågs riskera församlingens hälsa.

År 1815 förbjöds därför denna typ av innomhus-gravsättningar. Framöver hänvisades socknens samtliga avlidna invånare – hög som låg – till kyrkogården. Detta medförde att norrsidan blev mer populär för de familjer som önskade begrava sina döda, i vigd jord, på mer utrymmeskrävande vis.

I sammanhanget kan även nämnas så kallad »neslig begravning«. En sådan tillämpades på lik som inte ansågs förtjänta av att vila på kyrkogården. Det rörde sig främst om självmordsoffer.

Dessa gravsattes kvällstid utanför kyrkogården, och det skedde på onsdagar och fredagar, som även var vanliga avrättnings-dagar. Även oidentifierade drunknade personer begravdes nesligt, eftersom deras trostillhörighet var okänd.

Livstidsfångar och avrättade

Från 1840 fick även självmordsoffer begravas i vigd jord, och bestämmelserna ersattes år 1864 med "begravning i stillhet" för självmordsoffer, livstidsfångar och avrättade.

Efter begravningen och gudstjänsten begav sig begravningsföljet åter till gården för gravöl. Detta skedde lämpligen samma dag, men om dödsfallet hade ägt rum under en arbetsintensiv period, exempelvis i skördetid, hände det att gravölet sköts upp i veckor eller rentav månader.

Förberedelserna inför gravölet var lika omfattande som inför ett bröllop. Det slaktades, bakades, brändes brännvin och bryggdes öl. För att även mindre bemedlade skulle kunna hålla gravöl förekom det att insamlingar hölls för att täcka utgifterna.

Oro för att störa liket

Alla kände nu en viss lättnad. När den döda väl var jordfäst försvann den oron som hade vilat över gården, för att störa liket. Kraven på tystnad och stillhet var borta. Istället kunde den dödas skål drickas och stämningen höjdes.

Prästen medverkade vanligen på hedersplats. Större gravöl kunde pågå i uppåt två dygn, men omfattningen på festandet ebbade gradvis ut under 1800-talets gång.