Utbildning

Harald Hjärne var den källkritiskt reflekterande forskaren, men samtidigt på spaning efter den mänskliga utvecklingens lagar. Trogen sin tidsanda strävade

Utbildning

Stockholmaren Julius Mankells egen militära bana blev kort. Direkt efter studentexamen 1847 tjänstgjorde han vid artilleriet i Stockholm och Göteborg innan han tog avsked som underlöjtnant i november 1850, bara 22 år gammal. Julius Mankell kvarstod dock i arméns rulla och hans sista tid som aktiv officer inföll åren 1868–74 vid Värmlands regemente.

Utbildning

Odhner! För generationer svenska skolbarn var namnet synonymt med folkskolans och realskolans läroböcker i Sveriges historia. Alltifrån 1870 och in på 1940-talet utkom hans Lärobok i fäderneslandets historia i en mängd upplagor för de olika stadierna. Därmed fick Odhner ett massivt inflytande på svenska folkets historiesyn, även om många ansåg att hans böcker var alltför akademiskt tunga och opedagogiska för skolelever. Men Odhner var också en av vårt lands mest banbrytande historiker.

Utbildning

När Krigsakademien inmönstrade den första kullen kadetter år 1792 påbörjades en tradition som fortlever än i dag. Karlbergs slott i Stockholm används nämligen fortfarande för officersutbildning. Ser man till den verksamhet som bedrevs under de första årtiondena skiljer den sig dock kraftigt från den moderna officersutbildningen.

Utbildning

Sommaren 1898 demonstrerades övningar i simning och livräddning i Stockholms skärgård. Representanter för Life Saving Society i London, som grundats 189

Utbildning

Medierna, populärkulturen och inte minst skolböckerna har en avgörande betydelse för hur vi uppfattar historien. Det menar historikern Samuel Edquist som välkomnar dagens livliga forskning om den inte sällan förlegade syn på historien som spridits – och sprids – i skolan.

Utbildning

Till Stora barnhuset i Stockholm kom barn vars föräldrar var döda eller inte kunde försörja dem. På barnhuset skulle de få "en kristlig uppfostran", viss skolgång och lära sig ett yrke. Syftet var gott, men livet på barnhuset var hårt. Många år dog vart tredje barn.

Utbildning

Både unga högskolor och de klassiska universitetsorterna känner av det minskade söktrycket. I Uppsala har man infört platsgaranti på grundkursen i histori

Page 2 / 2